ANBI

De Belastingdienst verplicht organisaties met de ANBI-status zoals Stichting Skúster Tsjerke (SST) om een aantal zaken op de website te publiceren. Daar voldoen we natuurlijk graag aan. Hieronder vindt u de onderwerpen en informatie.

De naam van de instelling is Stichting Skúster Tsjerke. Bestuurssamenstelling: Dhr J. Feenstra (secretaris/penningmeester) en Mw L. Miedema- van Cuilenborg.

De Stichting Skúster Tsjerke (SST) is door de Rijksbelastingdienst erkend als een culturele algemeen nut beoogende instelling (ANBI).

Doel van de SST: restaureren, behouden en in stand houden van de kerk in Idsegahuizum zonder winstoogmerk. Door middel van aanschrijven fondsen en door bevorderen van het gebruik van de kerk voor maatschappelijke en culturele activiteiten.

Er is geen beloningsbeleid.

Verkort Jaarverslag: 20142015, 2016, 2017, 2018.

RSIN/fiscaalnummer ANBI: 813825362

Kamer van Koophandel: 41004720

Wilt u donateur worden? Klik hier.

REKENINGNUMMER NL86 RABO 0307268705